Уебсайтът е притежаван и управляван от “ МКГ ТЕКС“ ООД, ЕИК 205291736, България, Русе, гр. Русе, ул. Васил Петлешков 5.

Всички имена, марки, търговски марки и лога в сайта са собственост на “ МКГ ТЕКС “ ООД.

Всички имена, марки, търговски марки и лога са защитени от авторско право и не могат да бъдат ползвани без позволение от “ МКГ ТЕКС “ ООД.

Съдържание на сайта от тип текст, графики, икони, изображения, видеа, аудио файлове и софтуер са собственост на “ МКГ ТЕКС “ ООД.

Тегленето на съдържание от сайта е единствено позволено в случай, че е за лична употреба, не бъде употребявано с търговски цели и авторското право не бъде нарушено.

Съдържание от сайта не може да бъде копирано, пре-публикувано или разпространявано за публични или търговски цели.

“ МКГ ТЕКС “ ООД не гарантира за точността на информацията в сайта. В случай, че забележите неточна информация на сайта, приканваме Ви, да се свържете с нас. “ МКГ ТЕКС “ ООД има правото да променя съдържанието на сайта по всяко време без предупреждение.

Ако линк от уебсайта води до сайт, който не е собственост на “ МКГ ТЕКС “ ООД, компанията не гарантира за съдържанието на този сайт. Линкове водещи до сайтове собственост на трето лице са създадени за удобство на потребителя, който сам поема отговорност при посещение на такива сайтове.

Продавач: МКГ ТЕКС ООД / 1INMIND:

 • с офис в гр. Русе, ул. Васил Петлешков 5, България
 • ЕИК: 205291736
 • Улица: Васил Петлешков 5
 • E-mail адрес: office@1inmind.com
 • Телефонен номер: +359 882 46 66 10
 • Възможност за връзка по телефона: Понеделник до Петък / 09:00 – 18:00 часа

Купувач: физическо лице, което е на законна възраст и което не действа в контекста на упражняване на професия или извършване на стопанска дейност, с което продавачът сключва споразумение.

Поръчка: поръчка, поставена от купувача в съответствие с процедурата, описана в член 2.1, за доставка на един или повече продукти.

Продукт: продукт на 1INMIND, който продавачът предлага за продажба на уебсайта.

Покупна цена: цената, посочена в уебсайта на продукта, включително ДДС и транспортните разходи.

Споразумение: Поръчката, която Продавачът е приел като такава.
Онлайн магазин: www.1inmind.bg

1.1

Тези общи условия, които са публикувани онлайн от продавача на www.1inmind.bg, определят всички оферти, поръчки, споразумения и други правни отношения между купувача и продавача по отношение на използването на уебсайта. Включително закупуването на продукт на или чрез уебсайта.

2.1
Изпращането ще става с превозвач определен от ПРОДАВАЧА.

2.2
След като договорът бъде сключен, ПРОДАВАЧЪТ ще изпрати продуктите възможно най-бързо, (в рамките на 14 дни) до посочения от КУПУВАЧА адрес. Това е при условие, че ПРОДАВАЧЪТ е получил пълната стойност на продукта, или в договора е включено плащане при получаване на продукта.

2.3
Продавачът ще извърши доставката в съответствие с договорените дати. Купувачът признава, че датите за доставка се основават на обстоятелства, които може да са продиктуване от трети лица, отговорни за преноса и предоставянето на пратките.

2.4
В 14 (четиринадесет дневен срок) след сключването на договора, в случай че доставката се забави или, че дадена поръчка не може да бъде изпратена изцяло или отчасти, ПРОДАВАЧЪТ има право да разпадне договора, напълно безплатно и да уведоми КУПУВАЧА за това.

2.5
Рискът по отношение на щетите или загубите на продуктите ще бъде прехвърлен на купувача от момента, в който продуктите са доставени.

3.1
Цените, посочени в уебсайта, са деноминирани в местната валута или в евро, включват данък върху добавена стойност (ДДС) и не включват разходи за доставка. Разходите по връщане на артикули ще бъдат поети от Продавача. Общата дължима цена на покупката ще бъде посочена при поставянето на поръчката и при потвърждаване на споразумението.
3.2
Продавачът има право да коригира периодично посочените на уебсайта цени, без да е необходимо известие. Цените, посочени в момента на подаване на поръчката, се считат за цени, които са част от споразумението.
3.3
Плащането може да бъде извършено по методите, посочени на уебсайта, и трябва да бъде направено в рамките на 14 дни след доставката на продукта.
3.4
Купувачът е длъжен да сигнализира Продавача за възникване на проблеми или някакви грешки във въвеждането на данни по време на плащане.
3.5
В случай, че Купувачът превиши срока за плащане, той ще бъде в неизпълнение по закона и Продавачът ще има право да начислява лихва върху дължимата сума от датата на падежа.

4.1
Купувачът има право да върне продукта, който е доставен безплатно, в рамките на 30 дни след получаване, без да посочи каквато и да е причина за връщането само ако:

 • Продуктът не е обличан и не е носен
 • Продуктът не е повреден и няма дефекти
 • Продуктът се връща в оригиналната опаковка, заедно с всички етикети, по начин по който е бил получен

Купувачът няма право да обменя продукта с друг продукт. Ако купувачът желае да закупи друг продукт той/тя ще трябва да направи нова поръчка на уебсайта.

4.2
В случая посочен в предходния раздел, продавачът възстановява покупната цена възможно най-бързо (в рамките на 30 дни), след като 1INMIND получи върнатите стоки. Ако не се върнат всички продукти, които са били част от споразумението, Продавачът има право да приспадне оригиналните разходи за доставка от цената на покупката, която трябва да бъде възстановена, тъй като за продуктите, които не са върнати, ще бъдат дължими същите суми.

5.1
Продавачът не носи отговорност за каквито и да е било вреди в резултат на забавяне на доставка или недосавяне на продукт, причинено от обстоятелства, които възпрепятстват Продавача да изпълни задълженията си в съответствие със закона, правния акт или в съответствие с общоприетите стандарти в случай на война, заплаха от война, гражданска война, бунтове, ден на национален траур обявен от правителството, стачки, проблеми с транспорта, търговски ограничения, проблеми с митническите органи, пожар, наводнение, земетресение, фалит на трети лица ангажирани от Продавача, провал на доставчиците, прекъсване на доставките на трети лица, прекъсване включително на вода и електричество, както и други сериозни прекъсвания на търговските операции на Продавача или трети лица ангажирани в търговския процес.
5.2
Ако в резултат на ситуация свързана с непреодолима сила, Продавачът не изпълни задълженията си, той има право да изпълни частично или да не изпълни договора, без Продавача да е задължен да заплати на купувача обещетение в това отношение.

6.1
Данните за връзка с Продавача и третите страни, които са ангажирани да обработват жалби, могат да бъдат намерени, като кликнете върху бутона “Обслужване на клиенти” или “Свържете се с нас” на уебсайта.
6.2
Купувачът ще бъде длъжен да инспектира Продукта, когато бъде доставен, и да уведоми Продавача в разумен срок в случай, че има видими дефекти или други оплаквания относно изпълнението на Споразумението. Такива оплаквания трябва да бъдат представени в писмена форма и трябва да бъдат напълно и ясно обосновани.
6.3
Продавачът ще отговори на всички жалби, които получава в срок от 14 дни след получаването им. Продавачът уведомява Купувача в срок от 14 дни, ако е предвидимо, че жалбата ще изисква по-дълъг срок за обработка, като посочи срока, в който Купувачът може да очаква да получи отговор.
6.4
Купувачът признава, че: незначителните отклонения и отклонения, които обикновено се считат за приемливи по отношение на качеството, размера, цвета, начинът на производство и т.н., на продуктите, или отклонения които не могат избегнати не представяват обоснована причина за подаване на жалба. Такива оплаквания или жалби относно отстраняване на продукти от сайта не са основателни. Продавачът няма да носи отговорност за щети, които Купувачът понася в резултат на такива отклонения.
6.5
Купувачът трябва да окаже пълно съдействие в случай, че Продавачът изиска връщане на продукт. Купувачът трябва незабавно да уведоми Продавачът в случай, че се подозира дефект свързан с безопастността, който може да бъде отстранен.

7.1
Всички и всички марки, имена на продукти, лога, модели и дизайн (наричани по долу ИП), които са изобразени върху Продукти, или са с свързани с продуктите, са собственост на Продавача или на едно или повече от неговите дружества. Купувачът признава правата на собственост на Продавача по отношение на правата на интелектуална собственост и ще се въздържа от използването и, по какъвто и да е начин.
7.2
Повече за правата на интелектуална собственост може да прочетете тук.

8.1
Продавачът запазва собствеността си за всички стоки, които ще бъдат доставени, докато следните задължения към него не бъдат спазени изцяло:

 • Изпълнението и задълженията (включително задълженията за плащане), които купувачът дължи по отношение на всички стоки, които са били или ще бъдат доставени според направеното споразумение;
 • Претенции от страна купувача въз основа на нарушение в съответствие с това споразумение;

9.1
Продавачът е задължен по закон да предостави продукт, който отговаря на договора с купувача.
9.2
Продавачът не носи отговорност за каквито и да е косвени, допълнителни или последващи вреди от какъвто и да е било вид. При никакви обстоятелства пряката вреда, за която продавачът не носи правна отговорност спрямо купувача, не надвишава покупната цена. Тази разпоредба няма за цел да изключи отговорността на продавача в случай на телесна повреда или смърт.
9.3
Продавачът се позовава на отказ от отговорност във връзка с неговата отговорност по отношение на уебсайта и използването на уебсайта.

10.1
За това споразумение се прилага правото на държавата, в която пребивавате.

11.1
В случай че някоя от разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия, е невалидна:

 • останалите разпоредби, съдържащи се в настоящите Общи условия, ще останат в сила;
 • невалидната разпоредба ще трябва да бъде тълкувана или преобразувана в валидна разпоредба, имаща същата цел във всяка възможна степен;

Продавачът има право да променя тези Общи условия от време на време. Най-новата версия на Общите условия ще бъде поставена на уебсайта. Купувачът винаги трябва да се консултира с настоящите Общи условия, преди да използва уебсайта. Ако Купувачът не може да се запознае с Общите условия чрез Интернет, Продавачът ще изпрати на Купувача копие от най-новата версия на Общите условия чрез електронна поща.

Версия: Юли 2020